HINO SH1E, บริการหาเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น : พี.เจ ออโต้ พาร์ท บจก.HINO SH1Eบริการหาเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น บริการห… Read More


ชิลเลอร์ (chiller) คือ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หรือเรียกว่า mini chiller ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น … Read More


น้ำเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น อาจกล่าวได้ว่า น้ำเสียก็คือ น… Read More


เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค, จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพสูง, บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัดเครื่องฉีดพลาสติกร… Read More